FİRMA KATEGORİLERİ

MAKALE DETAYI

5 Şubat 2018

İşçi Özlük Dosyasında Bulunması Gereken Evraklar

İşçi Özlük Dosyasında Bulunması Gereken Evraklar

 
4857 sayılı İş Kanunu‘nun İşçi Özlük Dosyası ile ilgili maddesi;

 

MADDE 75. – İşveren çalıştırdığı her işçi için bir özlük dosyası düzenler. İşveren bu dosyada, işçinin kimlik bilgilerinin yanında, bu Kanun ve diğer kanunlar uyarınca düzenlemek zorunda olduğu her türlü belge ve kayıtları saklamak ve bunları istendiği zaman yetkili memur ve mercilere göstermek zorundadır.

İşveren, işçi hakkında edindiği bilgileri dürüstlük kuralları ve hukuka uygun olarak kullanmak ve gizli kalmasında işçinin haklı çıkarı bulunan bilgileri açıklamamakla yükümlüdür.”

Söz konusu kanun metni incelendiğinde işverenlerin çalıştırdıkları tüm işçiler için işyerinde işçi özlük dosyası oluşturması gerekmektedir. Bu özlük dosyasında; tüm belge ve bilgiler üçüncü şahıslardan saklı kalmak kaydıyla:

İşçi Özlük Dosyasında Bulunması Gereken Evraklar

– İşe başvuru formu veya dilekçesi

– İşçi kimlik bilgileri, nüfus cüzdanı sureti,

– İkametgâh İlmühaberi,

– Adli sicil kaydı,

– Mezun olduğu okul diploma fotokopisi

– Uzmanlık gerektiren işlere ait sertifika fotokopisi (Ustalık Belgesi, vb.)

– Referans Mektupları ve Öz geçmiş bilgileri – CV’ si

– İş sözleşmesi, (Belirli, Belirsiz, Kısmı Süreli vb.)

– SGK Giriş ve Çıkış Bildirgesi

– Sağlık Raporu,

– Rahatsızlıklardan dolayı alınan raporlar,

– İşçiye kullandırılan ücretli/ücretsiz izinlere ait dilekçeler ve/veya izin kartları,

– Bazı işkolları için, periyodik olarak sağlık muayenelerinden geçirildiklerine dair rapor,

– Engelli işçi ise Engelli Raporu aslı veya fotokopisi,

– Engelli Gelir Vergisi indiriminden yararlanabilmesi için ilgili Vergi Dairesinden indirim uygulanacağına dair yazı

– Engelli işçi için İŞKUR müracaat kayıt evrakı,

– Eski hükümlü ise İŞKUR müracaat kayıt evrakı,

– Terör mağduru ise İŞKUR müracaat kayıt evrakı,

– Ödenen ücretlere ait hesap pusulalarının bir sureti,

– Herhangi bir kanuni sebeple ücret kesme cezası uygulanırsa, kesintilerin sebebinin bildirildiği yazı,

– İşverenlikçe çeşitli sebeplerle verilen uyarı yazıları

– Fazla çalışma ve genel tatiller için işçinin onayının alındığı yazı,

– Fazla çalışmaları Gösteren Liste (Hangi ayda kaç saat fazla mesai yapıldığı)

– Kısa çalışma onay yazısı,

– Çalışma Belgesinin bir sureti (İşten Ayrılan İşçiler İçin)

– İhtisas gerektiren işler için Bonservis

– İbraname (İşten Ayrılan İşçiler İçin)

– İşçi işten kendi isteği ile ayrıldı ise istifa dilekçesi

– Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalıştırılan personeller için: İşçilerin adı, soyadı ve T.C. kimlik numaraları, doğum yeri ve tarihlerini belirten liste

– Telafi çalışması yapılıyorsa buna ilişkin liste

– İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışma Belgesi (Mesleki Yeterlilik Belgesi)

– İşçilerin, iş sağlığı ve güvenliği konusunda ve karşı karşıya bulundukları mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler ve yasal hak ve sorumluluklar konusunda bilgilendirildiklerine dair yazı.

– İş sağlığı ve güvenliği araç ve gereçlerin verildiğini gösteren, araç ve gereçlerin listesi

– Hizmet Belgesi (Borçlar Kanunu Gereğince)

– AGİ Aile Durum Bildirimi

– İşçiye zimmetlenen demirbaşlar varsa, demirbaşlara ait tutanak.

– Elle Taşıma Yönetmeliği Gereğince İşçiye Eğitim Verildiğine Dair Belge

– İşçi Alacak Belgesi (Ücret Garanti Fonu Yönetmeliği)

– Zorunlu BES Kesinti Belgesi

– Zorunlu BES Ara Verme Dilekçesi

– Zorunlu BES Ayrılma (Cayma) Dilekçesi

– Varsa İkale Sözleşmesi

– Genç ve Çocuk İşçi Çalıştırılıyorsa Veli Muvafakatnamesi

– Geçici iş ilişkisi ile devredilecek işçiden devir sırasında alınmış olan yazılı rıza

– İşyerinde Gece Çalışması Varsa Gece Çalışma Çizelgesi

– 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Gereğince işçiden özel bilgileri için izin yazısı

– İşin gereklerine göre bulunması gereken diğer evraklar,

bulunmalıdır.