FİRMA KATEGORİLERİ

MAKALE DETAYI

5 Şubat 2018

Fazla Çalışma Onayı Değişikliği

Fazla Çalışma Onayı Değişikliği

 

25.08.2017 tarih ve 30165 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümleri ile daha önce nda yapılan kimi değişikliklerin Yönetmelikte de yapılması suretiyle Yasa ve Yönetmelik metinlerinde uyum sağlanmış oldu/sağlanmak istendi.

 

Bu noktada en dikkat çekici husus, İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliğinin 9. maddesinde yapılan değişiklik oldu. Yapılan değişiklikle fazla çalışma yapılabilmesi için çalışanlardan alınması gereken yazılı onayların alınması şeklinde bir değişikliğe gidildi. Yapılan değişiklikle anılan Yönetmelik’in 9. maddesi “Fazla çalışma ihtiyacı olan işverence bu onay iş sözleşmesinin yapılması esnasında ya da bu ihtiyaç ortaya çıktığında alınır ve işçi özlük dosyasında saklanır. Fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma yapmak istemeyen işçi verdiği onayı otuz gün önceden işverene yazılı olarak bildirimde bulunmak kaydıyla geri alabilir.” şeklinde değiştirilmiştir.

 
Bu yeni düzenlemeye göre;
 

Fazla çalışma onayları iş sözleşmeleriyle alınabilecektir. Bu düzenlemeyle daha önce işçilerden alınan ve her takvim yılı başında yeniden alınması gereken yazılı onayların her yılbaşında alınması mecburiyeti fiilen ortadan kalkmış oldu. Böylece ilk defa iş sözleşmeleri marifetiyle alınan fazla çalışma onaylarının her yılbaşında alınmasına gerek kalmamıştır.

 

Eğer iş sözleşmeleriyle fazla çalışma onayları alınmamış ise fazla çalışma onayının fazla çalışma yapılmasına ihtiyaç duyulduğu zamanda alınabilmesi yapılan değişiklikle mümkün olmuştur.

 

Bu durumda fazla çalışma onayı ya iş sözleşmeleriyle iş ilişkisinin kurulduğu ilk anda ya da iş sözleşmesinin kurulmadığı veyahut da sözleşmeyle fazla çalışma onayının alınmadığı durumlarda fazla çalışma ihtiyacının ortaya çıktığı zamanlarda alınabilecektir. Yeni düzenlemeyle alınan onayların işçi özlük dosyalarında saklanması gerektiği belirtilmiş ise de önceki Yönetmelik’in bu metni aynen korunmuştur.

 

Fazla çalışma onaylarında göze çarpan bir diğer değişiklik ise çalışanlar tarafından verilen onayların geri alınabilmesidir. Yeni düzenlemeye göre, çalışanlar otuz gün önceden işverene yazılı olarak bildirimde bulunmak kaydıyla fazla çalışma onaylarını geri alabilecektir.

 

Yukarıda ifade edilen değişiklikle fazla çalışma onaylarının her takvim yılı başında tekrar alınma ihtiyacının ortadan kalkmasının ve çalışanlar tarafından verilen fazla çalışma onaylarının geri alınabilecek olmasının çalışma hayatında nasıl bir karşılığının olacağı şimdilik bilinememekle birlikte, mevcut düzenlemeyle çalışma hayatında yeni sorun alanlarının ortaya çıkacağı düşünülmektedir.