,

FİRMA KATEGORİLERİ

MAKALELER

Kısmı Çalışan Sigortalılara Ait Eksik Gün Belgeleri Artık SGK’ya Verilmiyecek!

Kısmı Çalışan Sigortalılara Ait Eksik Gün Belgeleri Artık SGK’ya Verilmiyecek!

  İşyerinde 30 günden az çalışan sigortalılar için, işverenler tarafından Aylık prim Hizmet Belgesi veya Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesiyle verilen eksik gün belgeleri Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmeyecek.   EKSİK GÜN BELGELERİYLE İLGİLİ USUL VE ESASLARI:   5510 sayılı Kanunun 86’ıncı maddesinde, 27 Mart 2018 tarih 30373 sayılı 2. mükerrer Resmi Gazete yayımlanan Vergi Kanunları […]

Kurumlar Vergisi 2017 Beyanname Düzenleme Rehberi

Kurumlar Vergisi 2017 Beyanname Düzenleme Rehberi

  UNUTMAYINIZ!   1. 2017 yılı kazançlarına ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinin internet üzerinden 25 Nisan 2018 Çarşamba gününe kadar verilmesi gerekmektedir.   2. Beyanname üzerinden tarh edilen verginin son ödeme günü, 30 Nisan 2018’dir.   3. 2017 yılında elde edilen kazançlara uygulanacak kurumlar vergisi oranı % 20’dir.   4. Defterlerini kâğıt ortamında tutan mükelleflerin 2017 […]

Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği

Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği

  Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği 18 Mart 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30364 (Mükerrer) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yeniden yapılacak, değiştirilecek, büyütülecek resmi ve özel tüm binaların ve bina türü yapıların tamamının veya bölümlerinin deprem etkisi altında tasarımı ve yapımı ile mevcut binaların […]

Şirket Kuruluşlarında 7099 Sayılı Kanun İle Yapılan Değişiklik

Şirket Kuruluşlarında 7099 Sayılı Kanun İle Yapılan Değişiklik

  Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 15 Şubat 2018 tarihinde kabul edilen ve 10 Mart 2018 Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7099 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Türk Ticaret Kanununun şirketler hukuku ile ilgili bazı maddelerinde değişiklikler yapılmıştır.   Tasarıdaki gerekçe; 6102 sayılı Kanunun 428 inci maddesinde şirketlerde, organ […]

Tazminat Alacaklarında Zamanaşımı Süresi Değişti

Tazminat Alacaklarında Zamanaşımı Süresi Değişti

  Kıdem tazminatı ya da ihbar tazminatı alacağı olan işçi, bu tazminatlara hak kazandığı fesih günü itibariyle 10 yıl içerisinde işverenden ödenmeyen ya da eksik ödenen tazminat tutarını talep edebilmekteydi. Yeni düzenleme ile 10 yıllık süre 5 yıl olarak uygulanacak. Tazminat ödemesini 5 yıl içinde talep etmemiş olan işçi bu hakkını süre geçtikten sonra kaybedecek. […]

Tarzınıza Göre Kişilik Profiliniz!

Tarzınıza Göre Kişilik Profiliniz!

  Tarzınıza göre kişilik profilinizde; karakterinizin nasıl özellikler taşıdığını açıklayalım. Hem kendi karakterinizi hem de çevrenizdeki kişilerin karakterini çözerek, insanlarla daha iyi iletişim kurabilirsiniz..     Yukarıda bulunan değerlendirme formunda; sütunların alt alta toplanarak en yüksek puanı alması şeklinde gerçekleşmektedir. 1.sütundaki değer en yüksek ise siz bir Panter Karaktersiniz. 2.sütundaki değer en yüksek ise siz […]

Sosyal Medyada Başarının Yolları

Sosyal Medyada Başarının Yolları

  Sosyal medya hepimizin içinde bulunduğu, özellikle de markaların büyük yarış içerisinde olduğu geniş kitlelere hitap eden mecralardan oluşmakta. Bu alanda kendi adınıza ya da bir marka adına başarı elde etmenizi sağlayacak bazı yöntemler var. Bunları elimden geldiğince sadeleştirmeye çalıştım.   Sosyal medyada başarı elde etmek isteyen her kim olursa olsun, belirli yöntemler uygulanmadıkça sonuç […]

4857 Sayılı İş Kanunu 2018 Güncel

4857 Sayılı İş Kanunu 2018 Güncel

  Resmi Gazete Tarihi: 22/5/2003 Resmi Gazete Sayısı: 25134   İş Kanunu 4857 Sayılı Kanun   BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler   Amaç ve kapsam Madde 1 – Bu Kanunun amacı işverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarını düzenlemektir. Bu Kanun, 4 üncü Maddedeki istisnalar dışında […]

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği 2018 Güncel

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği 2018 Güncel

  Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512   İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek üzere kurulacak işyeri sağlık ve güvenlik birimlerinin kuruluşu ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin yetkilendirilmeleri, yetki belgelerinin iptali, […]

Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun Yönetmeliği 2018 Güncel

Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun Yönetmeliği 2018 Güncel

  Resmi Gazete Tarihi: 07.10.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25606   ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun uygulanmasına yönelik usul ve esasları düzenlemektir.   Kapsam Madde 2- Bu Yönetmelik, 5188 sayılı Kanun kapsamında özel […]

Kobilere Özel Online Pazarlama Tüyoları!

Kobilere Özel Online Pazarlama Tüyoları!

  Tüketicinin giderek daha dijital olduğu bir dünyada, dijital pazarlamanın önemli unsurlarından olan, internette bulunur, mobilden ulaşılır olmak artık her boyuttaki firmanın olmazsa olmazı…   Günümüzde artık hiçbir marka, kurum, KOBİ dijital pazarlamayı göz ardı edemez. Bu rekabetçi ortamda dijital pazarlamayı da pazarlama çalışmalarının önemli bir parçası yapmak zorundalar. Özellikle KOBİ’ler dijitalde var olmanın ve […]

Maddi Hasarlı Trafik Kaza Tespit Tutanağı 2018

Maddi Hasarlı Trafik Kaza Tespit Tutanağı 2018

  2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve Karayolları Trafik Yönetmeliği çerçevesinde yalnız maddi hasarla sonuçlanan trafik kazalarında tarafların serbest iradeleriyle dolduracakları “Maddi Hasarlı Trafik Kaza Tespit Tutanağı” uygulaması 1 nisan 2008 tarihinden itibaren başlamıştır. 2018 güncel Maddi Hasarlı Trafik Kaza Tespit Tutanağı formunu aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.   Form İçin Tıklayınız…

İş Kanunundan Doğan Kıdem Tazminatları

İş Kanunundan Doğan Kıdem Tazminatları

  1- Kıdem tazminatı nedir?   İşyerinde en az bir yıl süre ile çalışan işçiye kanunda belirtilen diğer koşulları da sağlaması durumunda işçinin işe başladığı tarihten itibaren iş sözleşmesi devamı süresince her geçen tam yıl için işverence işçiye 30 günlük ücreti tutarında ödenen tazminata kıdem tazminatı denir.   2- Kıdem süresi nasıl hesaplanır?   İşçilerin […]

İş Sağlığı ve Güvenliğinde İşyeri Tehlike Sınıflarında Değişiklik

İş Sağlığı ve Güvenliğinde İşyeri Tehlike Sınıflarında Değişiklik

  İş Sağlığı Güvenliği Tehlike Sınıfları 31 Ocak 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30318 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: MADDE 1 – 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinin Ek-1 İşyeri Tehlike Sınıfları Listesinde yer alan “03.22.01”, “84.22.05”, “84.23.04”, “84.23.05”, “93.29.03”, “94.99.13” ve “96.03.01” satırları […]

Sigorta Primi Teşvik Süresi 36 İlde Uzatıldı

Sigorta Primi Teşvik Süresi 36 İlde Uzatıldı

  10 Şubat 2018 Tarihli ve 30328 Sayılı Resmî Gazete yayınlanan 2018/11190 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla 31.12.2017 tarihinde sona eren süre 01.Ocak.2018 tarihinden geçerli olmak üzere 31.12.2018 tarihine kadar uzatıldı. Yapılan bu süre uzatımı ile işverenlere 2.029,50 TL brüt asgari ücret üzerinden 1 işçi için 121,77 TL sigorta primi işveren hissesi desteği sağlanacaktır.   Bakanlar […]

Şahıs Şirketi Kurma Süreci ve Maliyeti 2018

Şahıs Şirketi Kurma Süreci ve Maliyeti 2018

  Şahıs şirketini kimler tercih etmeli: Şahıs şirketini nispeten düşük iş hacimine sahip olacağını düşünen girişimciler terich etmeli. Bu iş hacmininin karını gelir vergisi oranlarına bakarak kestirebilirsiniz %20 vergi dilimini geçeceğinizi düşünüyorsanız sizin için limited şirketi daha avantajlı olabilir. Şahıs firması kurmanın avantajları : – Şahıs şirketinde aylık muhasebeci ücreti diğer şirket türlerine göre çok […]

Limited Şirket Nasıl Kurulur ve 2018 Maliyetleri Nelerdir?

Limited Şirket Nasıl Kurulur ve 2018 Maliyetleri Nelerdir?

  Limited (LTD) şirket nasıl kurulur, limited şirket kurma maliyeti nedir, kuruluş masrafları ve kurma şartları nelerdir, gereken belgeler neler olabilir hepsini tek tek inceleyecek ve üzerinde üzerinde duracağız. Limited şirket kurma maliyetleri şehirlere göre farklılık gösterebilir. Bunun için çalışacağınız mali müşavirden bilgi alabilirsiniz. Burada İstanbul’u baz alarak bazı limited şirket kurma maliyeti üzerinden bahsedeceğiz. Limited (LTD) […]

Haciz İşlemlerinde Haczedilemeyecek Mallar

Haciz İşlemlerinde Haczedilemeyecek Mallar

  1.Kamu Malları   6183 Sayılı Kanunun 70’nci maddesinin birinci bendinde haczedilemeyecek mallar arasında, devlet malları ile hususi (özel) kanunlarında gösterilen mallar öncelikli olarak sayılmıştır. Benzer düzenleme, 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 82’nci maddesinde de mevcut olup, Devlet malları ile mahsus kanunlarında haczi caiz olmadığı gösterilen mallar haczedilemeyecektir. Devlet mallarının haczedilmemesinin çeşitli nedenleri vardır. […]

KOSGEB’in Desteklediği Sektörler

KOSGEB’in Desteklediği Sektörler

  KOSGEB 1990 yılında 3624 Sayılı Kanun ile İmalat Sanayi İşletmelerinin ekonomideki yerlerinin geliştirilmesi amacıyla kurulmuş bir kamu kuruluşudur. KOSGEB’in 1990-2009 yılları arasında imalat sanayi KOBİ’lerine yönelik yapmış olduğu çalışmalar takdirle karşılanmış ve 2009 yılında imalat sanayi dışında yer alan sektörlerdeki KOBİ’lerin de geliştirilmesi görevi KOSGEB’e verilmiştir. 18 Eylül 2009 tarih ve 27353 sayılı Resmi […]

Arabuluculuk Hizmetinde Ücret Tarifesi

Arabuluculuk Hizmetinde Ücret Tarifesi

  Özel hukuk uyuşmazlıklarının çözümlenmesinde görev alan, arabulucular siciline kayıtlı kişilere arabuluculuk faaliyetleri için 2018 yılında yapılacak ödemeye ilişkin asgari ücret tarifesi belli oldu.”2018 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi” Resmi Gazete’de yayımlandı.Buna göre, özel hukuk uyuşmazlıklarının arabuluculuk yoluyla çözümlenmesinde, arabulucu ile uyuşmazlığın tarafları arasında geçerli bir ücret sözleşmesi yapılmadığında veya ücret miktarı konusunda arabulucu ile […]

Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı.

Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı.

  Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı.08/03/2017 tarihli ve 30001 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6824 Sayılı Kanunla 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mülga mükerrer 121 inci maddesi yeniden düzenlenerek getirilen vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren uygulanmaya başlandı.   Vergiye uyumlu;   […]

Yabancıların İş Kazası Bildirimi

Yabancıların İş Kazası Bildirimi

  İş hayatında korkulan konuların belki de en önemlisi iş kazalarıdır. Gerek maddi gerek manevi iki taraflı olumsuz sonuçlar doğurabilen iş kazaları, devlet kurumları tarafından da yakın mercek altına alınmaktadır. Özellikle de son yıllarda önemi daha fazla anlaşılarak siyasi otorite tarafından mevzuatsal önlemlerin alındığı, cezai yaptırımların üretildiği hassas bir alan haline getirilmiştir. O nedenle işverenin sadece […]

İşçi ve İşveren Anlaşmazlıklarında Yeni Dönem

İşçi ve İşveren Anlaşmazlıklarında Yeni Dönem

  İş Mahkemeleri Kanununda yapılan İşçi ve işveren anlaşmazlıklarına dair değişiklik 1 Ocak’tan itibaren yürürlüğe giriyor. Değişikliğe göre arabulucuya gidilmeden dava açılamayacak.   İşçi ve işveren arasındaki kıdem ve ihbar tazminatı, yıllık izin, fazla mesai gibi anlaşmazlıkların çözümünde 1 Ocak 2018’den itibaren yeni dönem başlıyor. Ekim ayında İş Mahkemeleri Kanununda yapılan değişikliğin yeni yılda yürürlüğe […]

İşçi Özlük Dosyasında Bulunması Gereken Evraklar

İşçi Özlük Dosyasında Bulunması Gereken Evraklar

  4857 sayılı İş Kanunu‘nun İşçi Özlük Dosyası ile ilgili maddesi;   MADDE 75. – İşveren çalıştırdığı her işçi için bir özlük dosyası düzenler. İşveren bu dosyada, işçinin kimlik bilgilerinin yanında, bu Kanun ve diğer kanunlar uyarınca düzenlemek zorunda olduğu her türlü belge ve kayıtları saklamak ve bunları istendiği zaman yetkili memur ve mercilere göstermek zorundadır. […]